Privacyverklaring


MIC helpt goede doelen en culturele organisaties met het vergroten van social impact, verhogen van opbrengsten en waardevolle verbindingen. Met een full service dienstverlening en de inzet van de Mobile Journey Cloud, biedt MIC standaard- en maatwerk mobiele journeys voor campagnes en initiatieven, zoals collectes, evenementen, het vertellen van culturele verhalen, leadgeneratie, sponsoracties en crowdfunding.

Met dit privacy statement informeert MIC op welke wijze zij persoonsgegevens verwerkt. MIC doet dat op twee manieren:

1. Als Verwerkingsverantwoordelijke, denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens van opdrachtgevers en medewerkers, de lezers van haar e-zines en de bezoekers van haar website.

2. Als Verwerker, waarbij MIC campagnes uitvoert in opdracht van opdrachtgevers. Bij deze type verwerkingen is het privacy statement van de opdrachtgevende organisatie van toepassing.

Wanneer u dus een vraag heeft over de verwerking van persoonsgegevens door MIC is het noodzakelijk vast te stellen of MIC een Verwerkingsverantwoordelijke is.

MIC houdt zich bij het uitvoeren van haar activiteiten aan meerdere raamwerken van zelfregulering waaronder de DDMA en werkt daarbij in lijn met de AVG-richtlijnen. Dit privacy statement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens via de website en andere mobiele (rand)apparatuur.

De Verwerkingsverantwoordelijke Mobile Interaction Company BV, handelend onder de naam MIC, gevestigd op de Hanzelaan 196, 8017 JG Zwolle, Nederland.

MIC verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van de volgende categorieën:
1. Interne medewerkers;
2. Medewerkers van opdrachtgevers en prospects;
2. Medewerkers van partners en leveranciers waarmee MIC samenwerkt;
3. Subscribers die de e-zine van MIC ontvangen.


Op basis van een overeenkomst verwerkt MIC persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen en voor de volgende doeleinden:
• Als werkgever
• Om een relatie te onderhouden met opdrachtgevers waarvoor MIC campagnes uitvoert  en/of opdrachtgevers die diensten afnemen van MIC
• Op basis van het gerechtvaardigd belang te weten relatiebeheer en om informatie te krijgen over de effectiviteit en bereikbaarheid van de website:
o Ontvangers van een e-zine
o Bezoekers website mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene om informatie te krijgen over die kwaliteit of effectiviteit van de dienstverlening via de website

Op basis van toestemming
• Websitebezoekers waar m.b.v. cookies informatie wordt verzameld;
• Personen die deelnemen aan een eigen MIC campagne danwel een event en worden uitgenodigd voor een vervolg contact.

Deze websitebezoekers en deelnemende personen, nemen deel op basis van vrijwilligheid. Bij het analyseren van resultaten kunnen profileringstechnieken worden gebruikt. Echter de rapportages zijn altijd anoniem, tenzij de respondent toestemming heeft gegeven om zijn/haar gegevens identificeerbaar op te nemen in de rapportage.

MIC publiceert haar eigen onderzoeken anoniem, tenzij de betrokkenen toestemming heeft gegeven om in de rapportage zijn/haar gegevens op te nemen. Gegevens worden verder verstrekt voor zover dat noodzakelijk is voor de normale administratieve processen binnen MIC, waaronder begrepen accountantscontrole of klachtafhandeling.

Op de websites van MIC kunt u links en urls naar andere websites aantreffen. MIC kan echter geen verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de desbetreffende website die u bezoekt.Bewaren persoonsgegevens en het delen met derden
MIC bewaart de gegevens van overeenkomsten altijd voor een periode van zeven jaar om te kunnen voldoen aan wettelijk bewaartermijnen.

Wanneer het niet meer noodzakelijk is voor de overige doelstellingen om persoonsgegevens te bewaren, worden deze verwijderd.

MIC verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit is overeengekomen in de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
MIC maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Sommige cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Voor cookies waarvoor toestemming nodig is zal MIC altijd toestemming vragen.

Recht op inzage
Een ieder van wie MIC als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht, waardoor u de gegevens die MIC verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van een overeenkomst aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Wilt u uw gegevens bij MIC in het geheel laten verwijderen dan is dat mogelijk vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens tegen verder (commercieel) gebruik te blokkeren. Iedere e-zine bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de e-zine. Wilt u uw gegevens verder blokkeren bij MIC, stuur dan een e-mail ovv ‘mijn gegevens blokkeren’ hello@mobileinteractioncompany.com

Indien verwerking is gebaseerd op toestemming dan kunt u wijzen op de mogelijkheid om de toestemming in te trekken.

Welke persoonsgegevens verwerkt MIC?
MIC verwerkt gegevens van personen die gebruik maken van haar diensten. Tevens van mensen die haar website bezoeken, zich hebben ingeschreven op nieuwsbrieven, deel hebben genomen aan eigen campagnes danwel onderzoeken of events of omdat deze gegevens door u zelf aan MIC zijn verstrekt.

Beveiliging
MIC neemt de bescherming persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, tegen te gaan. MIC verwerkt persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Heeft u na het lezen, vragen of opmerkingen over het privacy statement van MIC of een klacht over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u deze richten aan hello@mobileinteractioncompany.com.

U kunt ook een klant indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

MIC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien MIC een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop MIC uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in onze e-zines.

Zwolle, oktober 2021

Contact
Mobile Interaction Company BV - handelend onder de naam MIC
Hanzelaan 196
8017 JG Zwolle
www.mobileinteractioncompany.com
hello@mobileinteractioncompany.com
Kamer van Koophandel: 59889543